ໂປຼແກຼມຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າຕ່າງໆ

(ລາຄາ)

eCIT Wholesale

ສາມາດຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ອອນລາຍຜ່ານໂທລະສັບມືຖື Online/Offline

– ຄູ້ມຄອງໄດ້ທຸລະກິດຫຼາຍສາຂາ ໂດຍແຍກຂໍ້ມູນເປັນອັນສະເພາະສາຂາ ຫຼື ຂໍ້ມູນລວມທົວລະບົບໄດ້.
– ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການຢ່າງລະອຽດໃບບິນຂາຍ, ໃບບິນຊຳລະແລ້ວ ແລະ ໃບບິນຍັງຕິດໜີ້, ສະຖານະໃບບິນ ແລະ ລະບົບຄົ້ນຫາ.
– ມີລະບົບຕິດຕາມການຮັບປະກັນສິນຄ້າ, ການສ້ອມແປງສິນຄ້າ, ສະຖານະຮັບປະກັນ ແລະ ສ້ອມແປງ.
– ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງລະອຽດເປັນໝວດໝູ່ໄດ້ຕາມໃຈ, ຈັດການຫົວໜ່ວຍສິນຄ້າເປັນອັນ, ແພັກ, ແກັດ…. ມີລະບົບຍ້າຍສາງ, ກວດນັບສິນຄ້າ, ພິ່ນບາໂຄດ, ຈຳນວນສິນຄ້າ, ຕັດສິນຄ້າໂອໂຕ ແລະ ຄືນເຂົ້າສາງໂອໂຕ, ສາມາດນຳເຂົ້າແຕ່ Excel, ສົ່ງອອກເປັນ Excel file ໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ລະບົບຄົ້ນຫາ.
– ຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງລະອຽດວັນທີ, ເດືອນ, ປີລົງສາງສິນຄ້າ, ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ, ສົ່ງອອກ Excel file…. ແລະ ລະບົບຄົ້ນຫາ.
– ຕິດຕາມຂໍ້ມູນລູກຄ້າເປັນໝວດໝູ່ຕາມເຮົາກຳນົດ, ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໜີ້ສິນລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງລະອຽດ, ມີລະບົບລົງບັນຊີຊຳລະໜີ້ຕັດຕາມບິນ, ຕາມວົງເງິນທີ່ຊຳລະໜີ້, ປັບໂຄງສ້າງໜີ້, ສາມາດສົ່ງອອກ Excel file…. ແລະ ລະບົບຄົ້ນຫາ.
– ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຜູ້ຈຳໜ່າຍເປັນໝວດໝູ່ຕາມເຮົາກຳນົດ, ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໜີ້ສິນຜູ້ຈຳໜ່າຍໄດ້ຢ່າງລະອຽດ, ມີລະບົບລົງບັນຊີຊຳລະໜີ້ຕັດຕາມບິນ, ຕາມວົງເງິນທີ່ຊຳລະໜີ້, ປັບໂຄງສ້າງໜີ້,ສາມາດສົ່ງອອກ Excel file…. ແລະ ລະບົບຄົ້ນຫາ.
– ມີລະບົບລົງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ, ເງິນເດືອນ, ໂທລະສັບ….ແຍກເປັນເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ລະບົບຄົ້ນຫາ.
– ມີລະບົບລາຍງານເປັນເສັ້ນສະແດງ, ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ, ສິນຄ້າຂາຍດີ, ລາຍງານກ່ຽວກັບການຂາຍ, ສາງສິນຄ້າ, ຍອດເຫຼືອ, ໜີ້ສິນ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼາຍກວ່າ 75 ລາຍງານ ແລະ ຟັງຊັ່ນອື່ນໆ… ແລະ ລະບົບຄົ້ນຫາ.
———————-
#ທົດລອງນຳໃຊ້
Version_Advance
ຊື່ຜູ້ໃຊ້: admin ລະຫັດ: 123456
#ທົດລອງນຳໃຊ້
Version_Pro
ຊື່ຜູ້ໃຊ້: admin ລະຫັດ: 123456
———————-

error: ບໍ່ສາມາດ ຄິກຂວາໄດ້!!