eCIT POS

ໂປຼແກຼມ eCIT Online ເປັນໂປຼແກຼມໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດການຂາຍຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທຸກທີ່ທຸກເວລາ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື SmartPhone, Tablet ແລະ ຄອມພິວເຕີ.

ຂາຍເຄື່ອງ : ຄູ້ມຄອງໃບບິນຂາຍເຄື່ອງແຕ່ລະວັນ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນ ບິນທີ່ຊຳລະໝົດແລ້ວ, ບິນທີ່ຍັງຕິດໜີ້, ລາຍລະອຽດເລກທີບິນ, ວັນທີອອກບິນ,ຊື່ລູກຄ້າ, ລວມຍອດ, ສະຖານະໃບບິນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຮັບປະກັນ : ວັນທີນັດສົ່ງສິນຄ້າ, ຊື່ ແລະນາມສະກຸນຜູ້ຊື້ສິນຄ້າ,ສະຖານະການສ້ອມແປງ,ຊື່ຢູເຊີຜູ້ຮັບ,ເລກທີຮັບປະກັນສິນຄ້າ ແລະ ສະແດງຈຳນວນເງິນ.

ສິນຄ້າ : ຄູ້ມຄອງສິນຄ້າ ອອກເປັນໝວດໝູ່ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍເຮົາສາມາດ ກຳນົດເອງໄດ້, ສາມາດຮູ້ຈຳນວນ ສິນຄ້າໃນສາງ, ລະຫັດສິນຄ້າ (ລະຫັດບາໂຄດ), ຊື່ສິນຄ້າ, ລາຄາຊື້, ລາຄາຂາຍເປັນອັນ, ເປັນຊຸດ, ເປັນໂລ…(ແລ້ວແຕ່ເຮົາກໍານົດເອງໃນເວລາເພີ່ມສິນຄ້າໃໝ່), ຫົວໜ່ວຍ, ຈັດຢູ່ປະເພດສິນຄ້າໃດ… ສາມາດຍ້າຍສາງຕິດຕາມແຕ່ລະສາຂາ, ກວດເຊັກສິນຄ້າຄືນ ແລະ ພີມລະຫັດບາໂຄດໃຫ້ສິນຄ້າ. ພິເສດສາມາດເພີ່ມສິນຄ້າ ແລະ ນຳລາຍການສິນຄ້າອອກຜ່ານຕາຕະລາງ Excel ທີ່ກຳນົດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້.

ສາງສິນຄ້າ : ຄູ້ມຄອງເລກທີເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າສາງ, ຊື່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ລວມຍອດຕົ້ນທຶນ, ຍອດຊຳລະຕົວຈິງ, ວັນທີລົງສາງ, ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສະຖານະຕ່າງໆ.

ລູກຄ້າ : ຄູ້ມຄອງໝວດໝູ່ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເຮົາສາມາດກຳນົດເອງໄດ້ ເຊັ່ນ : ລະຫັດລູກຄ້າ, ຊື່ລູກຄ້າ, ທີ່ຢູ່,ເບີໂທລະສັບ, Email, ວັນ,ເດືອນ,ປີ ເກີດ, ພີມບາໂຄດລູກຄ້າ…. ພິເສດໄປກ່ວານັ້ນ ແມ່ນສາມາດຄູ້ມຄອງໜີ້ສິນໄດ້ຕາມລູກຄ້າ, ລາຍການຊື້ເຄື່ອງຜ່ານມາ ແລະ ລາຍການຮັບຂອງຂວັນໄລຍະຜ່ານມາ.

ຜູ້ຈຳໜ່າຍ : ຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ເຮົາ ໂດຍສາມາດແຍກອອກເປັນໝວດໝູ່, ລະຫັດຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ຊື່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເບີ້ໂທລະສັບ, ຂໍ້ມູນທີຢູ່…. ແຍກໃຫ້ເຫັນ ໜີ້ສິນຕ້ອງຈ່າຍ (ໜີ້ທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນຊໍາລະຄ່າເຄື່ອງ) ແລະ ລາຍການທີ່ເຮົາຊື້ເຄື່ອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ : ຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທີ່ຕິດພັນກ່ຽວກັບທຸລະກິດເຊັ່ນ: ລາຍຮັບນອກຈາກການຂາຍເຄື່ອງ, ລາຍຈ່າຍຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ…. ໂດຍສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຜ່ານເລກທີ, ປະເພດ, ຊື່ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວ, ເບີໂທຕິດຕໍ່, ຈຳນວນເງິນ, ເຫດຜົນຮັບ ຫຼື ຈ່າຍ, ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ.

ລະບົບລາຍງານ : ປະກອບມີລະບົບລາຍງານທີ່ລະອຽດ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກໃຊ້ຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ແລະ ຕາມວັນທີ, ເດືອນ, ປີ. ທີ່ເຮົາກຳນົດເອງເຊັ່ນ: ຮູບແບບເສັ້ນສະແດງລາຍຮັບເປັນປະຈຳວັນ,ເດືອນ, ປີ, ລາຍງານລວມການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດເປັນປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ແລະ ປີ,ມີເສັ້ນສະແດງສິນຄ້າຂາຍດີ, ສິນຄ້າທີ່ມີຍອດສັ່ງຊື້ຫຼາຍ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຂາຍແລ້ວມີກຳໄລສູງສຸດ, ລາຍງານຂາຍເຄື່ອງ ຕາມສິນຄ້າ, ຕາມລາຄາຂາຍ,ກຸ່ມສິນຄ້າ, ກຸ່ມລູກຄ້າ…. ລາຍງານສາງສິນຄ້າ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າສາງ, ສິນຄ້າຕາມບໍລິສັດໃຫຍ່, ລາຍງານຍອດເຫຼືອຂອງສິນຄ້າໃນສາງ, ໜີ້ສິນຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ສິນຕ້ອງຈ່າຍແບບລະອຽດ.

ທ່ານສາມາດທົດລອງໃຊ້

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ : admin ລະຫັດຜ່ານ : 123456