ໂປຼແກຼມ eCIT POS ແມ່ນຫຍັງ?
ໂປຼແກຼມ eCIT Pro ເປັນໂປຼແກຼມໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດການຂາຍຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທຸກທີ່ທຸກເວລາ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື SmartPhone, Tablet ແລະ ຄອມພິວເຕີ.


ກ່ຽວກັບການຂາຍ :
ຄູ້ມຄອງໃບບິນຂາຍເຄື່ອງແຕ່ລະວັນ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນ ບິນທີ່ຊຳລະໝົດແລ້ວ, ບິນທີ່ຍັງຕິດໜີ້, ລາຍລະອຽດເລກທີບິນ, ວັນທີອອກບິນ,ຊື່ລູກຄ້າ, ລວມຍອດ, ສະຖານະໃບບິນ ແລະ ອື່ນໆ.


ການຮັບປະກັນ :
ວັນທີນັດສົ່ງສິນຄ້າ, ຊື່ ແລະນາມສະກຸນຜູ້ຊື້ສິນຄ້າ,ສະຖານະການສ້ອມແປງ,ຊື່ຢູເຊີຜູ້ຮັບ,ເລກທີຮັບປະກັນສິນຄ້າ ແລະ ສະແດງຈຳນວນເງິນ.


ສິນຄ້າ :
ຄູ້ມຄອງສິນຄ້າ ອອກເປັນໝວດໝູ່ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍເຮົາສາມາດ ກຳນົດເອງໄດ້, ສາມາດຮູ້ຈຳນວນ ສິນຄ້າໃນສາງ, ລະຫັດສິນຄ້າ (ລະຫັດບາໂຄດ), ຊື່ສິນຄ້າ, ລາຄາຊື້, ລາຄາຂາຍເປັນອັນ, ເປັນຊຸດ, ເປັນໂລ…(ແລ້ວແຕ່ເຮົາກໍານົດເອງໃນເວລາເພີ່ມສິນຄ້າໃໝ່), ຫົວໜ່ວຍ, ຈັດຢູ່ປະເພດສິນຄ້າໃດ… ສາມາດຍ້າຍສາງຕິດຕາມແຕ່ລະສາຂາ, ກວດເຊັກສິນຄ້າຄືນ ແລະ ພີມລະຫັດບາໂຄດໃຫ້ສິນຄ້າ. ພິເສດສາມາດເພີ່ມສິນຄ້າ ແລະ ນຳລາຍການສິນຄ້າອອກຜ່ານຕາຕະລາງ Excel ທີ່ກຳນົດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້.


ສາງສິນຄ້າ :
ຄູ້ມຄອງເລກທີເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າສາງ, ຊື່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ລວມຍອດຕົ້ນທຶນ, ຍອດຊຳລະຕົວຈິງ, ວັນທີລົງສາງ, ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສະຖານະຕ່າງໆ.


ລູກຄ້າ :
ຄູ້ມຄອງໝວດໝູ່ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເຮົາສາມາດກຳນົດເອງໄດ້ ເຊັ່ນ : ລະຫັດລູກຄ້າ, ຊື່ລູກຄ້າ, ທີ່ຢູ່,ເບີໂທລະສັບ, Email, ວັນ,ເດືອນ,ປີ ເກີດ, ພີມບາໂຄດລູກຄ້າ…. ພິເສດໄປກ່ວານັ້ນ ແມ່ນສາມາດຄູ້ມຄອງໜີ້ສິນໄດ້ຕາມລູກຄ້າ, ລາຍການຊື້ເຄື່ອງຜ່ານມາ ແລະ ລາຍການຮັບຂອງຂວັນໄລຍະຜ່ານມາ.


ຜູ້ຈຳໜ່າຍ :
ຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ເຮົາ ໂດຍສາມາດແຍກອອກເປັນໝວດໝູ່, ລະຫັດຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ຊື່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເບີ້ໂທລະສັບ, ຂໍ້ມູນທີຢູ່…. ແຍກໃຫ້ເຫັນ ໜີ້ສິນຕ້ອງຈ່າຍ (ໜີ້ທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນຊໍາລະຄ່າເຄື່ອງ) ແລະ ລາຍການທີ່ເຮົາຊື້ເຄື່ອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.


ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ :
ຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທີ່ຕິດພັນກ່ຽວກັບທຸລະກິດເຊັ່ນ: ລາຍຮັບນອກຈາກການຂາຍເຄື່ອງ, ລາຍຈ່າຍຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ…. ໂດຍສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຜ່ານເລກທີ, ປະເພດ, ຊື່ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວ, ເບີໂທຕິດຕໍ່, ຈຳນວນເງິນ, ເຫດຜົນຮັບ ຫຼື ຈ່າຍ, ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ.


ລະບົບລາຍງານແບບລະອຽດ :
ຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ເຮົາ ໂດຍສາມາດແຍກອອກເປັນໝວດໝູ່, ລະຫັດຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ຊື່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເບີ້ໂທລະສັບ, ຂໍ້ມູນທີຢູ່…. ແຍກໃຫ້ເຫັນ ໜີ້ສິນຕ້ອງຈ່າຍ (ໜີ້ທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນຊໍາລະຄ່າເຄື່ອງ) ແລະ ລາຍການທີ່ເຮົາຊື້ເຄື່ອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.


ຊື່ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ : admin ລະຫັດຜ່ານ : 123456

ທ່ານສາມາດສຶກສາຜ່ານວີດີໂອ

01 ແນະນຳກ່ຽວກັບໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງທະລະກິດການຂາຍ ຜ່ານມືຖື ຫຼາຍສາຂາ eCIT Pro 2021

02 ວິທີການສ້າງໝວດໝູ່ ຫຼື ກູ່ມສິນຄ້າາ – Product Catalog eCIT Pro 2021

03 ເພີ່ມລະຫັດບາໂຄດ, ເພີ່ມຊື່, ເພີ່ມຮູບ, ເພີ່ມລາຄາຕ່າງໆ ໃຫ້ສິນຄ້າໃໝ່ – Add product eCIT Pro

04 ແກ້ໄຂສິນຄ້າ, ລຶບສິນຄ້າ ແລະ ກູ້ສິນຄ້າທີ່ລຶບຄືນ – Edit product ecitpro

05 ວິທີການຍ້າຍຈຳນວນ ສິນຄ້າ ຈາກ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ໄປສາຂາ Transfer stock ໂປຼແກຼໝ eCIT Pro

06 ກວດກາສິນຄ້າ ແລະ ປັບປຸງຈຳນວນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຕົວຈິງ – Check adjust stock ໂປຼແກຼມ eCIT Pro

07 ວິທີການພີມບາໂຄດ ໃຫ້ສິນຄ້າ ໂດຍສາມາດກຳນົດຈຳນວນໄດ້ຕາມໃຈ – Barcode product ໂປຼແກຼມ eCIT Pro.

08 ເພີ່ມໝວດໝູ່ ແລະ ເພີ່ມ, ແກ້ໄຂ, ລົບລູກຄ້າໃໝ່ – Customer ໂປຼແກຼມ eCIT Pro

09 ເປີດໂປໂມຊັ່ນ ຕາມກູ່ມລູກຄ້າ – Promotion customer group – ໂປຼແກຼມ eCIT Pro

10 ຈັດການກ່ຽວກັບຜູ້ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ – Suppliers ໂປຼແກຼມ eCIT Pro

11 ວິທີການລົງສາງ ຫຼື ເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າສາງ Import stock ໂປຼແກຼມ eCIT Pro

ໂປຼແກຼມ eCIT Online ເປັນໂປຼແກຼມໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດການຂາຍຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທຸກທີ່ທຸກເວລາ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື SmartPhone, Tablet ແລະ ຄອມພິວເຕີ.

ໃນໂປຼແກຼມ eCIT Pro ຈະມີຫຼາຍລະບົບ ແລະ ຫຼາຍຟັງຊັ່ນ (Function) ທີ່ເຮັດທີ່ໃນແຕ່ລະໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,ສາມາດນຳໃຊ້ຂາຍເຄື່ອງ ຫຍັງກໍ່ໄດ້ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າມັນເໝາະສົມກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເພາະໂປຼແກຼມມີລະບົບຈັດການຢ່າງລະອຽດຄື:

  1. ຂາຍເຄື່ອງ : ຄູ້ມຄອງໃບບິນຂາຍເຄື່ອງແຕ່ລະວັນ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນ ບິນທີ່ຊຳລະໝົດແລ້ວ, ບິນທີ່ຍັງຕິດໜີ້, ລາຍລະອຽດເລກທີບິນ, ວັນທີອອກບິນ,ຊື່ລູກຄ້າ, ລວມຍອດ, ສະຖານະໃບບິນ ແລະ ອື່ນໆ.
  2. ຮັບປະກັນ : ວັນທີນັດສົ່ງສິນຄ້າ, ຊື່ ແລະນາມສະກຸນຜູ້ຊື້ສິນຄ້າ,ສະຖານະການສ້ອມແປງ,ຊື່ຢູເຊີຜູ້ຮັບ,ເລກທີຮັບປະກັນສິນຄ້າ ແລະ ສະແດງຈຳນວນເງິນ.
  3. ສິນຄ້າ : ຄູ້ມຄອງສິນຄ້າ ອອກເປັນໝວດໝູ່ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍເຮົາສາມາດ ກຳນົດເອງໄດ້, ສາມາດຮູ້ຈຳນວນ ສິນຄ້າໃນສາງ, ລະຫັດສິນຄ້າ (ລະຫັດບາໂຄດ), ຊື່ສິນຄ້າ, ລາຄາຊື້, ລາຄາຂາຍເປັນອັນ, ເປັນຊຸດ, ເປັນໂລ…(ແລ້ວແຕ່ເຮົາກໍານົດເອງໃນເວລາເພີ່ມສິນຄ້າໃໝ່), ຫົວໜ່ວຍ, ຈັດຢູ່ປະເພດສິນຄ້າໃດ… ສາມາດຍ້າຍສາງຕິດຕາມແຕ່ລະສາຂາ, ກວດເຊັກສິນຄ້າຄືນ ແລະ ພີມລະຫັດບາໂຄດໃຫ້ສິນຄ້າ. ພິເສດສາມາດເພີ່ມສິນຄ້າ ແລະ ນຳລາຍການສິນຄ້າອອກຜ່ານຕາຕະລາງ Excel ທີ່ກຳນົດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້.
  4. ສາງສິນຄ້າ : ຄູ້ມຄອງເລກທີເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າສາງ, ຊື່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ລວມຍອດຕົ້ນທຶນ, ຍອດຊຳລະຕົວຈິງ, ວັນທີລົງສາງ, ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສະຖານະຕ່າງໆ.
  5. ລູກຄ້າ : ຄູ້ມຄອງໝວດໝູ່ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍເຮົາສາມາດກຳນົດເອງໄດ້ ເຊັ່ນ : ລະຫັດລູກຄ້າ, ຊື່ລູກຄ້າ, ທີ່ຢູ່,ເບີໂທລະສັບ, Email, ວັນ,ເດືອນ,ປີ ເກີດ, ພີມບາໂຄດລູກຄ້າ…. ພິເສດໄປກ່ວານັ້ນ ແມ່ນສາມາດຄູ້ມຄອງໜີ້ສິນໄດ້ຕາມລູກຄ້າ, ລາຍການຊື້ເຄື່ອງຜ່ານມາ ແລະ ລາຍການຮັບຂອງຂວັນໄລຍະຜ່ານມາ.
  6. ຜູ້ຈຳໜ່າຍ : ຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ເຮົາ ໂດຍສາມາດແຍກອອກເປັນໝວດໝູ່, ລະຫັດຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ຊື່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເບີ້ໂທລະສັບ, ຂໍ້ມູນທີຢູ່…. ແຍກໃຫ້ເຫັນ ໜີ້ສິນຕ້ອງຈ່າຍ (ໜີ້ທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນຊໍາລະຄ່າເຄື່ອງ) ແລະ ລາຍການທີ່ເຮົາຊື້ເຄື່ອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
  7. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ : ຄູ້ມຄອງກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທີ່ຕິດພັນກ່ຽວກັບທຸລະກິດເຊັ່ນ: ລາຍຮັບນອກຈາກການຂາຍເຄື່ອງ, ລາຍຈ່າຍຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ…. ໂດຍສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຜ່ານເລກທີ, ປະເພດ, ຊື່ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວ, ເບີໂທຕິດຕໍ່, ຈຳນວນເງິນ, ເຫດຜົນຮັບ ຫຼື ຈ່າຍ, ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ.
  8. ລະບົບລາຍງານ : ປະກອບມີລະບົບລາຍງານທີ່ລະອຽດ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກໃຊ້ຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ແລະ ຕາມວັນທີ, ເດືອນ, ປີ. ທີ່ເຮົາກຳນົດເອງເຊັ່ນ: ຮູບແບບເສັ້ນສະແດງລາຍຮັບເປັນປະຈຳວັນ,ເດືອນ, ປີ, ລາຍງານລວມການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດເປັນປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ແລະ ປີ,ມີເສັ້ນສະແດງສິນຄ້າຂາຍດີ, ສິນຄ້າທີ່ມີຍອດສັ່ງຊື້ຫຼາຍ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຂາຍແລ້ວມີກຳໄລສູງສຸດ, ລາຍງານຂາຍເຄື່ອງ ຕາມສິນຄ້າ, ຕາມລາຄາຂາຍ,ກຸ່ມສິນຄ້າ, ກຸ່ມລູກຄ້າ…. ລາຍງານສາງສິນຄ້າ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າສາງ, ສິນຄ້າຕາມບໍລິສັດໃຫຍ່, ລາຍງານຍອດເຫຼືອຂອງສິນຄ້າໃນສາງ, ໜີ້ສິນຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ສິນຕ້ອງຈ່າຍແບບລະອຽດ.

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ : admin // ລະຫັດຜ່ານ : 123456

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *