Dashboard


ສະແດງຈຳນວນເອກະສານທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ເອກະສານຂາເຂົ້າພາຍໃນ, ເອກະສານຂາເຂົ້າພາຍນອກ, ເອກະສານຂາອອກພາຍໃນ ແລະ ເອກະສານຂາອອກພາຍນອກ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີລະບົບປ່ຽນພາສາເຊັ່ນວ່າ : ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດພ້ອມ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການນຳໃຊ້ ຂອງທ່ານ.


ການເພີ່ມເອກະສານ

ແມ່ນໜ້າຈັດການເອກະສານຂອງເຮົາເລືອກເພີ່ມເອກະສານປະເພດຕ່າງໄດ້ ໃນນັ້ນ ຈະມີຟັງຊັ່ນໃຫ້ທ່ານ ເຊັ່ນ : ການເພີ່ມເອກະສານ, ສົ່ງອອກລາຍການເອກະສານທັງໝົດ, ເລືອກພິມເອກະສານ, ແກ້ໄຂເອກະສານທີ່ເພີ່ມກ່ອນ, ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານ ແລະ ລົບເອກະສານ.


ໜ້າຈັດການປະເພດເອກະສານ

ແມ່ນໜ້າຈັດການເພີ່ມປະເພດເອກະສານປະເພດຕ່າງ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການເພີ່ມ ເຊັ່ນ : ການເພີ່ມປະເພດເອກະສານ, ສົ່ງອອກລາຍການປະເພດເອກະສານທັງໝົດ, ເລືອກພິມເອກະສານ, ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ລົບປະເພດເອກະສານໄດ້.


ສ້າງສະບ່ອນເກັບເອກະສານ

ແມ່ນໜ້າຈັດການເກັບເອກະສານປະເພດຕ່າງ ທີ່ເຮົາສາມາດເພີ່ມ ແລະ ສ້າງຕູ້ເກັບເອກະສານສານໄດ້ ເພີ່ມອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຊອກຫາເອກະສານຕົວຈິ່ງ ຫຼື ເກັບເອກະສານໄວ່ໃນຕູ້ເອກະສານຂອງທ່ານ ເຊີ່ງລະບົບຈະມີລະບົບຈັດການ ເຊັ່ນ : ການເພີ່ມ, ສົ່ງອອກ, ເລືອກພິມ, ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ລົບຕູ້ເອກະສານໄດ້.


ສ້າງພະແນກຈັດເກັບເອກະສານ

ແມ່ນໜ້າຈັດການພະແນກເກັບເອກະສານປະເພດຕ່າງ ທີ່ເຮົາສາມາດເພີ່ມ ແລະ ສ້າງພະແນກເກັບເອກະສານສານໄດ້ ເພີ່ມອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຊີ່ງລະບົບຈະມີລະບົບຈັດການ ເຊັ່ນ : ການເພີ່ມ, ສົ່ງອອກ, ເລືອກພິມ, ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ລົບພະແນກເອກະສານໄດ້.


ກຳນົດສິດ ຜູ້ໃຊ້ຕ່າງ

ແມ່ນຈັດການກຳນົດສິດຜູ້ໃຊ້ການເຂົ້າສູ່ລະບົບໂປຼແກຼມເອກະສານ ເຊີ່ງສາມາດກຳນົດສິດຢູ່ເຊີນັ້ນໆ ໄດ້ ເປັນຢູ່ເຊີຕຳແໜງໃດ ໃນນັ້ນເຮົາຈະກຳນົດອອກເປັນ 3 ຕຳແໜ່ງ ຄື : admin, manager ແລະ user. ເພື່ອອຳນວຍຄວາມດວກໃຫ້ທ່ານການຜູ້ໃຊ້ໃໝ່


ເພີ່ມໃຊ້ງານຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ແມ່ນໜ້າຈັດການຜູ້ໃຊ້ງານໃນລະບົບໂປຼແກຼມເອກະສານ ເພື່ມໃຫ້ຢູ່ເຊີນັ້ນໆ ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ ເຮົາສາມາດເພີ່ມ ແລະ ສ້າງສິດຢູ່ເຊີໄດ້ ເພີ່ມອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເຊີ່ງລະບົບຈະມີລະບົບຈັດການ ເຊັ່ນ : ການເພີ່ມ, ສົ່ງອອກ, ເລືອກພິມ, ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ລົບຢູ່ເຊີໄດ້.

ໝາຍເຫດ : ຢູ່ເຊີທີ່ຈະເພີ່ມຜູ້ໃຊ້ງານຕ່າງໄດ້ຈະຕ້ອງແມ່ນຢູ່ເຊີ ແອັດມິນ ( admin ) ເທົ່ານັ້ນ.


ສາມາດທົດລອງໃຊ້ງານ

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ : 2058189995 / ລະຫັດຜ່ານ : 123456789