ໂປຼແກຼມ ECIT Pro

ໂປຼແກຼມ eCIT Online ເປັນໂປຼແກຼມໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດການຂາຍຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທຸກທີ່ທຸກເວລາ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື SmartPhone, Tablet ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ໃນໂປຼແກຼມ eCIT Pro ຈະມີຫຼາຍລະບົບ ແລະ ຫຼາຍຟັງຊັ່ນ (Function) ທີ່ເຮັດທີ່ໃນແຕ່ລະໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,ສາມາດນຳໃຊ້ຂາຍເຄື່ອງ ຫຍັງກໍ່ໄດ້ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າມັນເໝາະສົມກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເພາະໂປຼແກຼມມີລະບົບຈັດການຢ່າງລະອຽດຄື: ຂາຍເຄື່ອງ : ຄູ້ມຄອງໃບບິນຂາຍເຄື່ອງແຕ່ລະວັນ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນ ບິນທີ່ຊຳລະໝົດແລ້ວ, ບິນທີ່ຍັງຕິດໜີ້, ລາຍລະອຽດເລກທີບິນ, ວັນທີອອກບິນ,ຊື່ລູກຄ້າ, ລວມຍອດ, ສະຖານະໃບບິນ ແລະ ອື່ນໆ. ຮັບປະກັນ : ວັນທີນັດສົ່ງສິນຄ້າ, ຊື່ ແລະນາມສະກຸນຜູ້ຊື້ສິນຄ້າ,ສະຖານະການສ້ອມແປງ,ຊື່ຢູເຊີຜູ້ຮັບ,ເລກທີຮັບປະກັນສິນຄ້າ ແລະ ສະແດງຈຳນວນເງິນ. ສິນຄ້າ : ຄູ້ມຄອງສິນຄ້າ ອອກເປັນໝວດໝູ່ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍເຮົາສາມາດ ກຳນົດເອງໄດ້, ສາມາດຮູ້ຈຳນວນ ສິນຄ້າໃນສາງ, ລະຫັດສິນຄ້າ […]

Read more
error: ບໍ່ສາມາດ ຄິກຂວາໄດ້!!