I. ສະພາບແວດລ້ອມ
ໃນເມື່ອກ່ອນອອກຊື່ເປັນ ຊີໄອທີ ຄອມພິວເຕີ ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນວັນທີ 09/09/2009 ແລະ ໄດ້ຂື້ນເປັນບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ
01/01/2016, ແບ່ງອອກເປັນ 03 ພະແນກການຄື: ພະແນກຂາຍ, ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ພະແນກ ພັດທະນາລະບົບໄອທີ ແຕ່ລະພະແນກການມີໜ້າທີ ແລະ ພາລະບົດບາດແຕກຕ່າງກັນ.
II. ໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດ.
ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ, ແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານໄອທີຄົບວົງຈອນ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ຊ່ຽວຊານໃນການຮັບເໝົາ, ວາງລະບົບ ແລະ ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທັນສະໄໝ ຍີຫໍ້ຊັ້ນນຳຕ່າງໆຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ດາຫົວ ເທັກໂນໂລຢີ (DaHua Technology) ມີຍອດຂາຍ ອັນດັບ 02 ຂອງໂລກສຳລັບກ້ອງວົງຈອນປິດ, ຢຶນຢູ່ອັນດັບ 04 ຂອງໂລກໃນປີ 2016,ອັນດັບ 05 ຂອງໂລກໃນປີ 2015 ດ້ານລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
III. ການບໍລິການ.

 1. ຮັບເໝົາ, ອອກແບບ, ແລະ ຕິດຕັ້ງ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຄົບວົງຈອນ.
 2. ຈຳໜ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນໄອທີ ທຸກຊະນິດ.
 3. ບໍລິການຮັບອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາແອັບມືຖື ທັງ Android ແລະ IOS
 4. ບໍລິການຮັບອອກແບບ ແລະ ພັັດທະນາເວັບໄຊ້ ໃນຍຸກແຫ່ງການຄົ້ນຫາ.
 5. ບໍລິການຮັບອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງລະບົບ ທັງ Online ແລະ Offline.
 6. ບໍລິການຮັບອອກແບບ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ວາງລະບົບເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ.
  IV. ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ.
  ຄຳຂວັນປະຈຳ: “ທັນຍຸກ ທັນສະໄໝ ບໍລິການດ້ວຍນໍ້າໃຈ ເຮົາພ້ອມຮັບໃຊ້ສັງຄົມ”
 1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 2. ການບໍລິການ ເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງບໍໍລິສັດ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືເອົາການບໍໍລິການຂື້ນມາແຖວໜ້າທີ່ ວຽກງານເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ຫັນສູ່ ການບໍລິການຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ.
 3. ບຸກຄະລາກອນທີ່ດີເດັ່ນ, ມີຄວາາມຮູ້, ມີຄວາາມສາມາດ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແມ່ນໝາກຫົວໃຈ ຂອງບໍລິສັດ ເພາະທຸລະກິດພວກເຮົາ ເປັນທຸລະກິດ ແຫ່ງຍຸກເທັກໂນໂລຂີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
 4. ນຳເອົາເທັກໂນໂລຊີ ທີໃໝ່ໆ ແລະ ທັນຕາມຍຸກ, ທັນຕາມສະໄໝ ເພື່ອມາໝູນໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາບ້ານເກີດ ເມືອງນອນຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ທັນສະໄໝກັບບ້ານເມືອງເພີ່ນ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງພັກ ແລະ ລັດວາງໄວ້.
 5. ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງການຢາກພັດທະນາຕົນເອງ ໃນດ້ານວຽກງານເທັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ເພື່ອຊ່ວຍກັນ ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາ ປະເທດຊາດ.
  V. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ.
  ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈໍາກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ປະກອບມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມ:
 1. ສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.
 2. ຄະນະອຳນວຍການ ບໍລິສັດ.
 3. ຄະນະພະແນກການ ບໍລິສັດ,
 4. ພະນັກງານໃນສັນຍາ.
 5. ພະນັກງານທົດສອບວຽກ.
  VI. ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານມາ ຫຼື Profiles.
 1. ການເຄືຶ່ອນໄຫວລວມ ກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ.
 2. ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
 3. ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເວັບ.
 4. ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບ ຫ້ອງຮຽນອອນລາຍ.

ໃນເມື່ອກ່ອນອອກຊື່ເປັນ ຊີໄອທີ ຄອມພິວເຕີ ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຂື້ນເປັນບໍລິສັດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ກ້າວຂື້ນມາເປັນ ຊີໄອທີ ກຣູບ ດຳເນີນທຸລະກິດຄົບວົງຈອນກ່ຽວກັບ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະຖານທີ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ